Zeiserln

1.
Zeiserln so werdn ma gnånnt – Jodler
uns kennt fåst ’s ganze Lånd – Jodler

2.
Schön is’ wånn die Zither klingt – Jodler
d’ Sennrin an Jodler singt – Jodler

3.
Da Jodler, der schållt und hållt – Jodler
weit über Berg und Wåld – Jodler

Volksweise, 19. Jahrhundert.